Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Livv Lifestyle een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van de website www.livvlifestyle.nl in acht dient te nemen.

De website www.livvlifestyle.nl en alle onderdelen hiervan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Livv Lifestyle. Het is niet toegestaan om, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Livv Lifestyle, de site of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op de website www.livvlifestyle.nl getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht door Livv Lifestyle samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website www.livvlifestyle.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen welke op de website www.livvlifestyle.nl worden vermeld zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en/of prijswijzigingen.

De informatie op de website www.livvlifestyle.nl wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.
Livv Lifestyle behoudt zich het nadrukkelijke recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden door Livv Lifestyle aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Livv Lifestyle alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Livv Lifestyle niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website www.livvlifestyle.nl via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de website www.livvlifestyle.nl, welke geen eigendom zijn van Livv Lifestyle, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website www.livvlifestyle.nl. Hoewel Livv Lifestyle uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Livv Lifestyle worden onderhouden wordt afgewezen.

Livv Lifestyle sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website www.livvlifestyle.nl.